Algemene voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle groepslessen, bootcamps, privélessen, workshops en evenementen van Salsasol/Total Dance.

Artikel 1 Onderneming

Naam : Total Dance
Email : info@totaldance.nl
Directie : M.A. Paulino, C.M.A. Adriaansen, R.C. Abbad
Telefoon : +31641395180

Gevestigd te : Kapiteinstraat 4, 4871 LW
Website : www.totaldance.nl

KVK nr. : 70387761 Etten-Leur
BTW nr. : NL858304041B01 Leslocatie : Tweeschaar 12, 4822 AT
Bank : NL11 RABO 0325 8473 98 Breda

Artikel 2 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1. Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden, Total Dance.
2. Wederpartij: de cursist(e) en/of afnemer van producten van Total Dance.
3. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening, het verlenen van danslessen.
4. Product(en): Dienst en of producten geleverd door Total Dance

Artikel 3 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, bootcamps, privélessen, workshops en evenementen van Total Dance

2. De gebruiker kan bij een individuele inschrijving geen danspartner garanderen

3. De gebruiker houd het recht voor zich een ieder te weigeren van deelname aan de cursus

4. De gebruiker verstrekt de wederpartij een reglement met aanwijzingen ten aanzien van de
danslessen

Artikel 4 Inschrijving

1. Voor deelname aan de cursussen is inschrijving verplicht

2. Inschrijven gebeurt schriftelijk middels het daarvoor bestemde (digitale) inschrijfformulier

3. Na onderteken van het (digitale) inschrijfformulier is deze overeenkomst tussen gebruiker en
wederpartij bindend en gelden de voorwaarden en huisregels zoals omschreven in deze
algemene voorwaarden en het regelement Total Dance

4. Na de inschrijving heeft de wederpartij een bedenktijd tot aanvang van de eerste les maar
maximaal veertien (14) dagen na ondertekening van het (digitale) inschrijfformulier

5. De voorwaarden voor opzegging of annulering zijn omschreven in Artikel 7 van deze
overeenkomst

Artikel 5 Uitvoering dienstverlening

1. Gebruiker zal de overeenkomst tot dienstverlening naar beste inzicht en vermogen uitvoeren,
daarentegen is de wederpartij persoonlijk verantwoordelijk voor het gewenst resultaat

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het
recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, in welk geval de navolgende
overeenkomst van toepassing is

Artikel 6 Uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij wordt aangegaan voor bepaalde tijd,
waarvan de periode bepaald wordt door de eigenschappen van het afgenomen product.

2. De gebruiker zal er alles aan doen om de afgenomen dienst of het afgenomen product binnen
het afgesproken termijn te leveren

3. Bij het niet (volledig) leveren van de dienst heeft de wederpartij recht op een restitutie dan wel
een vergoeding die in verhouding staat met (een deel van) de niet geleverde dienst/product,
tenzij er sprake is van overmacht. In geval van overmacht gelden de voorwaarden zoals
omschreven in Artikel 9

Artikel 7 Betaling

1. De betaaltermijn kan per product verschillen. Hieronder volgen de voorwaarden van betaling
per product:
a. Losse les/bootcamp: Betaling vóór aanvang van de les/bootcamp, contant, per pin,
bank transactie;
b. Losse cursus: Betaling voor aanvang van de eerste les maar binnen maximaal 14 dagen
na inschrijving/ontvangen van factuur
c. Abonnement: Betaling ineens voor aanvang van de eerste les of betaling in termijnen
waarbij de eerste termijn voor de eerste les wordt voldaan en alle daarop volgende
termijnen voor de eerste van iedere maand moeten worden voldaan. Wanneer betalingen
via automatisch incasso lopen worden deze op de eerste van iedere maand geïncasseerd

2. Voor alle aangeboden betaalmethoden zal er bij het verstrijken van het betaaltermijn een
aanmaning worden verstuurd, tot maximaal 3 aanmaningen. Alle onkosten worden bij het
factuurbedrag opgeteld en bij de wederpartij in rekening gebracht

3. Indien de wederpartij na ontvangen van de derde aanmaning binnen 72 uur het volledige
bedrag niet heeft voldaan wordt de overeenkomst ontbonden en wordt de wederpartij verder
deelname ontzegt. Alle onkosten worden bij de wederpartij in rekening gebracht

Artikel 8 Opzegging/annulering

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen, hetzij mondeling hetzij
schriftelijk

2. In geval van opzegging door de wederpartij binnen het termijn van de bedenktijd zoals
genoemd in Artikel 3 heeft de wederpartij recht op restitutie

3. In geval van opzegging door de wederpartij na het verstrijken van de bedenktijd zoals
genoemd in Artikel 3 heeft de wederpartij geen recht op restitutie

4. De gebruiker behoud zich het recht om zowel voor als na de aanvang van de eerste les maar
uiterlijk voor aanvang van de derde les de cursus te annuleren. De wederpartij heeft dan recht op
een restitutie of vergoeding die in verhouding staat tot het niet geleverde deel van het product of
de dienst in kwestie

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook
(valpartij/blessures/verwondingen, diefstal, en of vermissing van persoonlijke bezittingen en
dergelijke), die geleden kan worden, voor, tijdens en na de door de gebruiker verzorgde lessen.

Artikel 10 Overmacht

1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van de dienstverlening, indien gebruiker
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. In geval van overmacht vindt er geen restitutie van (een deel van) het lesgeld plaats

Artikel 11 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemeen voorwaarden, is de
Nederlandse tekst daarvan bepalend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Huisregels Total Dance

De hiernavolgende regels zijn van kracht zodra de gebruiker de het pand betreed waarin de lessen worden verzorgd.

Algemeen

1. De algemene huisregels van SCC ´t Kraaienest zijn te allen tijden van kracht
2. Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne. Total Dance zal ervoor zorgen dat er altijd
deodorant en pepermunt snoepjes zijn
3. Doe je best om +/- 10 minuten voor de les aanwezig te zijn zodat de presentie voor
aanvang van de las kan worden afgenomen
4. Respecteer tijdens het dansen de wensen van de andere cursisten